Infogroup, Inc v. DatabaseUSA.com LLC et al, No. 2:2020cv01925 - Document 39 (D. Nev. 2021)

Court Description: ORDER Granting 19 Verified Petition for Permission to Practice Pro Hac Vice for Attorney Donald L. Swanson for Infogroup, Inc. and approving Designation of Local Counsel Matthew L. Johnson. Signed by Judge James C. Mahan on 1/11/2021. (Copies have been distributed pursuant to the NEF - MR) Modified event description on 1/11/2021 (MMM).
Download PDF
Infogroup, Inc v. DatabaseUSA.com LLC et al Doc. 39 81,7(' 67$7(6 ',675,&7 &2857 ',675,&7 2) 1(9$'$ ,1)2*5283 ,1& 3ODLQWLII V YV '$7$%$6( 86$ &20 //& (9(5(67 *5283 //& 'HIHQGDQW V BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &DVH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &255(&7(' 9(5,),(' 3(7,7,21 )25 3(50,66,21 72 35$&7,&( ,1 7+,6 &$6( 21/< %< $77251(< 127 $'0,77(' 72 7+( %$5 2) 7+,6 &2857 $1' '(6,*1$7,21 2) /2&$/ &2816(/ ),/,1* )(( ,6 'RQDOG / 6ZDQVRQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3HWLWLRQHU UHVSHFWIXOO\ UHSUHVHQWV WR WKH &RXUW QDPH RI SHWLWLRQHU 7KDW 3HWLWLRQHU LV DQ DWWRUQH\ DW ODZ DQG D PHPEHU RI WKH ODZ ILUP RI .ROH\ -HVVHQ 3 & / / 2 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ILUP QDPH 6RXWK UG 6WUHHW 6XLWH ZLWK RIILFHV DW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VWUHHW DGGUHVV 2PDKD 1HEUDVND BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB FLW\ VWDWH ]LS FRGH GRQ VZDQVRQ#NROH\MHVVHQ FRP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DUHD FRGH WHOHSKRQH QXPEHU (PDLO DGGUHVV 7KDW 3HWLWLRQHU KDV EHHQ UHWDLQHG SHUVRQDOO\ RU DV D PHPEHU RI WKH ODZ ILUP E\ ,QIRJURXS ,QF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WR SURYLGH OHJDO UHSUHVHQWDWLRQ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK >FOLHQW V @ WKH DERYH HQWLWOHG FDVH QRZ SHQGLQJ EHIRUH WKLV &RXUW 5HY Dockets.Justia.com Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 2 of 9 1 3. That since September 22, 1980, Petitioner has been and presently is a member in good 2 standing of the bar of the highest Court of the State of Nebraska where Petitioner regularly practices 3 law. Petitioner shall attach a certificate from the state bar or from the clerk of the supreme court or 4 highest admitting court of each state, territory, or insular possession of the United States in which the 5 applicant has been admitted to practice law certifying the applicant’s membership therein is in good 6 standing. 7 8 9 10 That since July 23, 1991 and August 22, 1991, Petitioner has been and presently is a member in good standing of the bar of the highest Court of the State of Iowa where Petitioner regularly practices law. Petitioner shall attach a certificate from the state bar or from the clerk of the supreme court or highest admitting court of each state, territory, or insular possession of the United States in which the applicant has been admitted to practice law certifying the applicant’s membership therein is 11 12 in good standing. That since April 21, 2014, Petitioner has been and presently is a member in good 13 standing of the bar of the highest Court of the State of South Dakota where Petitioner regularly 14 practices law. Petitioner shall attach a certificate from the state bar or from the clerk of the supreme 15 court or highest admitting court of each state, territory, or insular possession of the United States in 16 which the applicant has been admitted to practice law certifying the applicant’s membership therein is 17 in good standing. 18 4. 19 20 21 That Petitioner was admitted to practice before the following United States District Courts, United States Circuit Courts of Appeal, the Supreme Court of the United States and Courts of other States on the dates indicated for each, and that Petitioner is presently a member in good standing of the bars of said Courts. 22 23 24 25 26 2 Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 3 of 9 1 Court Date Admitted Bar Number 2 District of Nebraska 09/22/1980 16385 3 District Court of Iowa – Northern and Southern 8/22/91 & 7/23/91 AT000778 4 5 6 7 8 9 10 5. Eighth Circuit Court of Appeals 5/9/2003 U.S. Supreme Court 03/17/2008 That there are or have been no disciplinary proceeding instituted against petitioner, nor any suspension of any license, certificate or privilege to appear before any judicial, regulatory or administrative body, or any resignation or termination in order to avoid disciplinary or disbarment proceedings, except as described in detail below: 11 12 None. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3 Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 4 of 9 7KDW 3HWLWLRQHU KDV QHYHU EHHQ GHQLHG DGPLVVLRQ WR WKH 6WDWH %DU RI 1HYDGD *LYH SDUWLFXODUV LI HYHU GHQLHG DGPLVVLRQ 1RQH 7KDW 3HWLWLRQHU LV D PHPEHU RI JRRG VWDQGLQJ LQ WKH IROORZLQJ %DU $VVRFLDWLRQV 6WDWH %DU RI 1HEUDVND 6WDWH %DU RI ,RZD 6WDWH %DU RI 6RXWK 'DNRWD 3HWLWLRQHU KDV ILOHG DSSOLFDWLRQ V WR DSSHDU DV FRXQVHO XQGHU /RFDO 5XOH ,$ IRUPHUO\ /5 ,$ GXULQJ WKH SDVW WKUHH \HDUV LQ WKH IROORZLQJ PDWWHUV 6WDWH QRQH LI QR DSSOLFDWLRQV 'DWH RI $SSOLFDWLRQ 7LWOH RI &RXUW :DV $SSOLFDWLRQ $GPLQLVWUDWLYH %RG\ *UDQWHG RU RU $UELWUDWRU 'HQLHG *UDQWHG %N 86 %DQNUXSWF\ &RXUW 19 BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB ,I QHFHVVDU\ SOHDVH DWWDFK D VWDWHPHQW RI DGGLWLRQDO DSSOLFDWLRQV &DXVH 3HWLWLRQHU FRQVHQWV WR WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH FRXUWV DQG GLVFLSOLQDU\ ERDUGV RI WKH 6WDWH RI 1HYDGD ZLWK UHVSHFW WR WKH ODZ RI WKLV VWDWH JRYHUQLQJ WKH FRQGXFW RI DWWRUQH\V WR WKH VDPH H[WHQW DV D PHPEHU RI WKH 6WDWH %DU RI 1HYDGD 3HWLWLRQHU DJUHHV WR FRPSO\ ZLWK WKH VWDQGDUGV RI SURIHVVLRQDO FRQGXFW UHTXLUHG RI WKH PHPEHUV RI WKH EDU RI WKLV FRXUW 3HWLWLRQHU KDV GLVFORVHG LQ ZULWLQJ WR WKH FOLHQW WKDW WKH DSSOLFDQW LV QRW DGPLWWHG WR SUDFWLFH LQ WKLV MXULVGLFWLRQ DQG WKDW WKH FOLHQW KDV FRQVHQWHG WR VXFK UHSUHVHQWDWLRQ 5HY Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 5 of 9 k¨ ÆÛd Æ©Æ©»¹ ÁÛÁ Å¿ Æ Ë³³ÖÛ¿Á ÖÅÛƨ ÆÛd Ʃƪ»¹ ÁÛ Û µªÆÆ Ûƻۿ Æ© Û ¢Á ÛƨªÅÛL»ËÁÆÛ 7Û 9Û <Û ?Û AÛ SaeÛlWPÛdrfdagPgÛaTÛmXYgÛLIhPÛa`\v Û inKoQÛbUÛ ` Ų Û O»Ë¤³ ÅÛ Las`mwÛcTÛ Û { ¹~Û Û d ƪƩ»¹ Û ¬¹¦Û ¯ÅÆÛ Ë³ÖÛÅ Ñ»¶ Û ¿»Å ÅÛ ¹ ÛÅ ÖÅG O{ »{ ¹{ }³ |]{ Û j} }Ò { ¹{ Å»{ yzÛ p¨ ÇÛƨ Û ¾Á ¥»©¹¤ÛÅÆ Æ · ¹ÆÅÛ ÛÆÁË Û CÛ '#Û &&Û '4Û '8Û jË Å Á« Û ¹ ÛÅÓ¼ÃÛÇ»Û ¢Á Û· ÛƨªÅÛ ×Û» Û O · Á Û 2%2% ':Û '=Û '?Û 'AÛ *DÛ ,$Û ('Û -.Û dËÁÅË ¹ÆÛÆ»Ûƨ ÛÁ Àˬ µ ¹ÆÅÛ» Ûƨ Û\» ³Ûf˳ ÅÛ» Ûd Ƭ Û¡¾Ûƨ¬ÅÛM»ËÁÆ Ûƨ Ûd Ƭƫ»¹ ÁÛ Û _{ ÆÆ{¨ { Õ{ Û] ÛZ »} ¨} ¹Å} »{ ¹ ³© x ÅÛ©ÆÛÈ»Û Û¬¹Ûƨ Û ÅÆÛ©¹Æ Á ÅÆÅÛ» Ûƨ Û ³¬ ¹Æ Å ÛÆ»Û Åª¦¹ Æ Û Û º ¸ Û JÆÉ»Ä ×Û ÉÛ^ Ô Û· µ Û» Ûƨ ÛgÆ É Û» Û` Ì Û ¹ Û¿Á Í«»ËųØÛ ·«ÆÆ ÛƻۿÁ Æ« Û £Á Ûƨ Û ¼Î ¹Æ©Æ³ ÛN»ËÁÇÛ ÅÛ ÅÅ» ¬ Æ ÛÁ Å« ¹ÆÛ »Ë¹Å ³Û«¹Ûƨ¬ÅÛ Æ«»¹ Û q¨ Û ÅÅÛ ¹ Û · ª³Û ÅÅÛ» Û Å ­ Û Å¬§¹ Ê Û` Ï Û »Ë¹Å ³Û«ÅHÛ Z»¨¹Å»¹Û ÛVË ³ Ûd!M ÛBB5*Ûu ÅÆÛj ¨ Á ÛKÐ ¹Ë Û /;Û 0=Û 1?Û )AÛ \ ÅÛt ¤ ÅÛ ®ÆÙ Û ´Û@%3 Û6BB ³ÛFE>Û Á Û » Û ÛÇ ³ ¿¨½¹ ۹˵ Á Û ` Ì Û ÅÆ Æ Û BE++?Û Ú«¿Û » Û µ°»¨¹Å»¹ [ ·±»¨¹Å»¹³ Õ" »·Û R· ¬³Û Á ÅÅ Û ¬ 4¥¬ v~ ¬gh yr ^ y ¬ vh¬ h y y h ¬^ g¬ gh yr hg¬ ` § yh ¬^s hh¬ v^ ¬ wy ¬gh ys _ y ¬c y h ¬ ^t hh h ¬` g¬^ v yª^ y ¬q ¬ vh¬gh yu ^ hg¬ h ygh ¬^g y hg¬c h ¬ ¬ yr ¬ y ^ y ¬ &¬ ay gy t¬ ¬^ ¬ l¬ ¬ )¬ ,¬ /¬ w ¬ Pvh¬ gh yt hg¬ ^ ¥ yh ¬^ y ¬ WWWWX¬FY^ "h[V Z ¬E B [ [ [ [ « [ WWW]¬^ # # # ! # vy vh vhy ¬8h yr ^ hg¬Nh ygh ¬Gh¢^g^¬6 h ¬y ¬ vz ¬c^ i ¬ ! ¬ ^ ¬ yt ^ h ¬ !!¬ 3 ¦¬C^ hy ¬3 dz^ j¬=h h ^ ¬6 h ¬ ¬7xzkm¬L {£^c§¬ Jnpeh ¬ § h¬ ¬ y ¬ ^ §¬ ^ h ¬ y h ¬ #¬ !'¬ ^ ¨ ¬ |t ^ h ¬ !+¬ h¬ ¬ y ¬ ^ ©¬ ^ h ¬ } h ¬ !,¬ !.¬ !/¬ Pvh¬ gh yr hg¬vh ha§¬d h ¬ ¬ h ¤h¬^ ¬^ cy^ h¬ h ygh ¬Hh£^g^¬c ¡ h¬y ¬ vy ¬f^ h ¬ !0¬ $ ¬ 5` ¬ bh ¬ $$¬ $(¬ #*¬ $+¬ #-¬ #.¬ $/¬ " # : ^z ¬^gg h ¬ 3MMNKU;81¬ January 11, 2021. 9^ hg2¬ vy ¬ WW\¬g^§¬ o¬WWWWWW [¬ ¬% ] TIAS;9¬OP3Q;O¬9?OPN@6R¬DT8><¬ Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 7 of 9 Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 8 of 9 O 5*<4O:+OA/*O F;<*7*O :F<AO:+OA/*O A"A*O:+O :I" OJ01$0O$:F<AO1?OA/*O/1./*?AO :F<AO:+O@"2%O A"A* O%:O/*<*#LO$*<A1-O A0"AO :8"6%O O J"8?:8OI"?O"&72AA*%OA:O;<"$A2$*O"?O"8O DA:<9*MO"8%O :F8?*6:<O"AO "JO38OA/*O :F>@O:+O?"1%O A"A*O#MOB0*O F;<*7*O :F<CO:+O :I"O:8O F8*O O O"8'O"AOA/*O;<*@*8AOA17*O0*O1?O18O.::%O?A"8%28.O "AOA0*O#"<O18OA01?O :F=A O O O O O O/"G*O0*<*F8A:O?*AO7MO/"8(O"8%O $"F?*) N*O",K*%OA0*O *"6O:+O?"2%O :F<C O28OA0*O 1EO:+O *?O :28*? O A01?O! "MO:+O :H*7#*< O 9 %7:, +4 020: ,: 0 (" % -: 02&.:0 &4" : :04 $!22 :2' &6 : 4), $ : &4,3: 22&,% 8: 0 *# % /: & , : : 03: &4,2: 5 %4 : 1: & % 1: : : Case 2:20-cv-01925-JCM Document 28 Filed 12/30/20 Page 9 of 9